Mads Singers

Mads Singers
madssingers

People Management Coach
People Advisory Consultant
CEO madssingers

  • Навчає, як ефективно мотивувати та керувати вашими людьми, що призведе до великого успіху.
  • Працює тренером з управління понад 6 років. Допомогає багатьом власникам онлайн-бізнесу в сферах SEO, електронної комерції, агентств та SaaS.

Виступи спікера

img НаЗахід 21

SEO From a Business

Відео конференції
Презентація

How to Build an SEO Business: Fundamental Points

There are three core things that most people do not get right on their way to building a business in the SEO field. Building an effective “SEO Machine” basically involves the following things:

  1. Pick the right niche.
  2. Set up the organization for growth.
  3. Delegate effectively.

Picking the Niche

Most novice entrepreneurs tend to build an SEO agency that serves all kinds of clients with all kinds of SEO. That’s one of the frequent mistakes made because different niches require a diverse set of skills. Hence, serving different niches at the same time may be challenging.

The key concept of growing the fastest and most effective business is to hold in and focus on one thing. The focus may be on building a website, performing link-building, doing guest posting, etc. But when you deal with an exact niche (like plumbers), you start understanding and mastering its specifics, such as how the website needs to look, what keywords convert, or the top pages.

That way, you make the whole process cheaper because you know it inside out, and you also start adding more value for the clients. At that point, cost savings will help the company scale in areas such as marketing, management, and so on. Marketing becomes more effective, and reaching the target audience is also easier.

Setting up for Growth

After getting down to a narrow niche and ensuring you have a good service to provide, the next crucial thing is to look for ways of growing the organization. Here, the key point to mention is that setting up the cost in the right way is important. In other words, you need to charge enough money for your service. Knowing and understanding the numbers will allow you not only to deliver the service but also to have the budget for marketing, promotional things, hiring new employees, etc. That way, it’s feasible to set the company up for further growth.

Doing Effective Delegation

When it comes to delegation, having the right mindset is a must. It involves a correct delegating process, focusing on more value, and hiring new staff while keeping organizing 1:1 with current employees.

Effective delegation implies delegating direct responsibilities instead of tasks. The difference lies in giving the person ownership but not telling them what to do. By taking such ownership, an individual receives clear goals and objectives and puts their knowledge and efforts into achieving them in the best way possible.

When deciding on what can be specifically delegated, it’s better to look at the things that can easily be done by others, the ones you’re not good at, and those that take a considerable amount of your time.

Over time, the person gets better at the specific thing delegated to them, and they start delivering better results in the long term. Consequently, as each team member develops, the company grows as well.

Another important thing to highlight is that when you don’t delegate responsibilities, it can ultimately cost your company money. Furthermore, it stops you from doing the most important things in business. Keep delegating correctly, and allow all your staff to delegate their tasks to new employees as well. That way, you’ll give yourself time for crucial aspects of your work, such as hiring new staff, doing one-to-ones with direct employees, and improving business strategy.

……..

Як побудувати SEO-бізнес: Фундаментальні моменти

Існує три основні речі, які більшість людей не розуміють на шляху до побудови бізнесу в сфері SEO. Побудова ефективної “SEO-машини” в основному включає в себе наступні речі:

  • Виберіть правильну нішу.
  • Налаштуйте організацію на зростання.
  • Ефективно делегувати повноваження.
  • Вибір ніші

Більшість підприємців-початківців прагнуть створити SEO-агентство, яке обслуговує всі види клієнтів з усіма видами SEO. Це одна з найпоширеніших помилок, оскільки різні ніші вимагають різного набору навичок. Отже, обслуговування різних ніш одночасно може бути складним завданням.

Ключова концепція найшвидшого та найефективнішого розвитку бізнесу полягає в тому, щоб зосередитися на чомусь одному. Ви можете зосередитися на створенні веб-сайту, створенні посилань, написанні гостьових постів тощо. Але коли ви маєте справу з конкретною нішею (наприклад, сантехнікою), ви починаєте розуміти і освоювати її специфіку, наприклад, як повинен виглядати сайт, які ключові слова конвертують або які сторінки є топовими.

Таким чином, ви здешевлюєте весь процес, оскільки знаєте його зсередини, а також починаєте додавати більше цінності для клієнтів. На цьому етапі економія коштів допоможе компанії масштабуватися в таких сферах, як маркетинг, менеджмент тощо. Маркетинг стає ефективнішим, а охоплення цільової аудиторії – простішим.

Налаштування на зростання

Після того, як ви зайняли вузьку нішу і переконалися, що можете надавати якісні послуги, наступним важливим моментом є пошук шляхів для зростання організації. Тут слід зазначити, що важливим моментом є правильне визначення вартості послуг. Іншими словами, ви повинні брати достатньо грошей за свої послуги. Знання та розуміння цифр дозволить вам не лише надавати послуги, але й мати бюджет на маркетинг, рекламні заходи, найм нових працівників тощо. Таким чином, ви зможете підготувати компанію до подальшого зростання.

Ефективне делегування повноважень

Коли справа доходить до делегування, необхідно мати правильне мислення. Це передбачає правильний процес делегування, зосередження на більшій цінності та наймання нового персоналу, зберігаючи при цьому організацію 1:1 з нинішніми працівниками.

Ефективне делегування передбачає делегування прямих обов’язків, а не завдань. Різниця полягає в тому, що ви даєте людині право власності, а не говорите їй, що робити. Беручи на себе таку відповідальність, людина отримує чіткі цілі та завдання і вкладає свої знання та зусилля в те, щоб досягти їх у найкращий спосіб.